REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ”FRO-TEX”

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.sklep.frotex.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Sklepu, prawa i obowiązki jego Klientów, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Klientów Sklepu.


II. Definicje

Administrator- właściciel Sklepu Internetowego: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek ul. Okrzei 60, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771023898 telefon kontaktowy: +48 693 977 857, adres email: frotex@onet.eu.

Sprzedawca- ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek ul. Okrzei 60, NIP 577-102-38-98 telefon: +48 693 977 857, adres email: frotex@onet.eu.

Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sklep/Sklep Internetowy - strony internetowe oraz inne narzędzia internetowe udostępnione za pośrednictwem sieci Internet, do których wszelkie prawa przysługują ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek i które dostępne są pod adresem www.fro-tex.pl.

Umowa sprzedaży   - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Login - adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

Konto - miejsce w Sklepie Internetowym, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Klient może wprowadzić, modyfikować swoje dane.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Cena – oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy.

Panel klienta – związana z kontem funkcjonalność Sklepu pozwalająca Klientowi na indywidualne zarządzanie swoimi danymi oraz przeglądać złożone zamówienia w Sklepie oraz ich status realizacji i wysyłki.

Blokada Konta – zawieszenie wszystkich funkcji Konta Klienta, w tym możliwości dokonywania zakupów, dokonane przez Administratora w przypadkach wskazanych w Regulaminie Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.fro-tex.pl.


III. Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.fro-tex.pl prowadzony jest przez: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek ul. Okrzei 60, NIP 577-102-38-98 adres poczty elektronicznej: frotex@onet.eu, numer telefonu kontaktowego: +(48) 693 977 857.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Sklepu.

4. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące :

 • Dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Sklep na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiające korzystanie z zawartości Serwisu w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Usługobiorcy.
 • Wyrażenie zgody przez Klienta na korzystanie przez Sklep z plików typu cookies.
 • Posiadanie dowolnej, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 • Posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, zdolnej do odbierania wiadomości e-mail.

5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików typu cookies przez Klienta w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej może wpłynąć na poprawność funkcjonowania Sklepu, za co Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Sklepu oraz za powstałe z tego powodu szkody, jeżeli wadliwe działanie Sklepu wynikać będzie z niedostosowania się przez Klienta do wskazanych w ust. 4 powyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

8. Regulamin jest na bieżąco dostępny dla wszystkich Klientów na stronie internetowej www.fro-tex.pl pod adresem: https://fro-tex.pl/content/13-reklamacje.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Klientom posiadającym konta w Sklepie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą zapoznania się ze zmienioną treścią regulaminu przez Klientów. Klient może nie zaakceptować zmiany Regulaminu.

10. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora drogą mailową. Administrator zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie takiego maila, informując jednocześnie o terminie likwidacji Konta. Brak akceptacji zmiany Regulaminu powoduje likwidację konta tego Klienta w Sklepie oraz rozwiązanie wszystkich umów świadczenia usług zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Likwidacja Konta Klienta oraz rozwiązanie umów świadczenia usług następuje z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Sklepu nowych rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Sklepu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Klientów, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

IV. Rejestracja w Sklepie Internetowym

1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://fro-tex.pl/logowanie?back=my-account. Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie. Aby rejestracja była skuteczna należy wypełnić co najmniej te pola, które zostały oznaczone, jako pola wymagane.

2. Skuteczna rejestracja w Sklepie powoduje założenie indywidualnego Konta Klienta Sklepu oraz dostęp do Panelu Klienta.

3. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu, a także oświadcza, że wyraża zgodę przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikowanie tych danych w Internecie, prasie, telewizji, radio oraz za pomocą telefonii komórkowej, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

4. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient ponadto, wyraża zgodę na przetwarzanie jego numeru IP, loginu oraz czasu i miejsca aktywności w Sklepie Internetowym.

5. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość powitalna.

6. Dokonując Rejestracji w Sklepie osoba zobowiązana jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować dokonaniem czasowej Blokady Konta przez Administratora. Administrator odblokuje Konto Klienta po podaniu przez niego prawdziwych danych, zgodnych z niniejszym Regulaminem.

7. W przypadku podania przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie danych, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) stanowią dane osobowe, wyraża on zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.) w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem oraz na ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.), na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas rejestracji. Informacje handlowe dotyczyć będą Sklepu, działalności prowadzonej przez Administratora oraz podmioty w stosunku do niego dominujące, zależne, powiązane, a także podmioty będące jego partnerami handlowymi.

V. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena Produktu zawiera podatki. Oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


VI.
Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

BANK PKO S.A.
Numer rachunku bankowego: 28 1020 2498 0000 8002 0508 4563

 1. Płatność online za pomocą platformy PayU.pl
 2. Klient może dokonać opłaty za Zamówienie, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku Klienta.
 3. Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności za Zamówienia oraz koszty dostawy dokonywane są w polskich złotych.

VII. Transport i dostawa Produktów

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Przesyłka kurierska (przedpłata)
 • Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność przy odbiorze)
 • Odbiór osobisty dostępny w siedzibie firmy: ul. Okrzei 60, 42-300 Myszków

4. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się za pomocą firmy kurierskiej: InPost oraz DPD. Za opóźnienia w dostawach obciążających kuriera, Sprzedawca nie odpowiada.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 12 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 12 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 12 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VIII. Reklamacja zakupionego Produktu

1. Każdy zakupiony w Sklepie Produkt posiada gwarancję. W razie defektu Klient może dokonać reklamacji zakupionego Produktu.

2. Formularz reklamacji dostępny jest pod adresem: https://www.fro-tex.pl/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf . Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu i przyczynę reklamacji.

3. Reklamowany Produkt(y) należy odesłać na adres: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek ul. Okrzei 60 42-300 Myszków wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu stanowiącego dowód zakupu.

IX. Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku ,,O prawach konsumenta" (dziennik ustaw, poz. 827 z 2014 roku) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno być złożone w formie pisemnej. Żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. Zwrotowi podlegają produkty gotowe dostępne w sklepie i są nimi wszelkie wypełnienia w rozmiarze standardowym (kołdry i poduszki) oraz pieluchy tetrowe. Każdy inny produkt nie podlega zwrotom.

3. Produkt zwracany nie może posiadać śladów użytkowania czy prania.

4. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia od umowy kupna) tych konkretnych produktów niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu. Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://www.fro-tex.pl/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf .Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu. Zwrotu należy dokonać na adres: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "FRO-TEX" Lilla Budek, ul. Okrzei 60, 42-300 Myszków.

5. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany towaru personalizowanego ze względu na wzór czy rozmiar. 

6. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

X. Zasady zachowania prywatności

1. Administrator zapewnia zachowanie prywatności poczty elektronicznej i danych zamieszczonych na kontach swoich Klientów. Wyłączne prawo do bazy danych zgromadzonych w Sklepie danych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 t. j. z późn.      zm.). Klienci Sklepu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych powiadomień SMS na numer telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji w Sklepie, na temat aktualnych promocji i nowości.

4. Administrator zapewnia prawidłowe działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając Klientowi, o ile wymaga tego specyfika usługi:

a) korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi;

b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi,

5. Administrator nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług poprzez jego przesłanie do Użytkownika, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Sklep w taki sam sposób udostępnia wszelkie zmiany dokonywane w Regulaminie.

6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i w żadnym innym zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi   takie     działanie.

 

XI. Postanowienia Końcowe

1. Na stronie www.fro-tex.pl są wykorzystywane pliki Cookies. Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Klientów przy korzystaniu ze Sklepu. Więcej informacji o plikach Cookiem pod linkiem: kliknij tutaj

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas na stronie www.fro-tex.pl w zakładce: REGULAMIN.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie Sklepu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: frotex@onet.eu

6. Wszelkie oświadczenia woli Klientów przewidziane w niniejszym Regulaminie, których skuteczność uzależniona jest od ich doręczenia Administratorowi, winny być przesyłane w formie papierowej na adres pocztowy: frotex@onet.eu

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t. j.) i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.).